Privacy

Onze privacy verklaring en cookiebeleid

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ratio Letselschade B.V. (hierna ook: ‘Ratio Letselschade’), gevestigd aan de Stationsstraat 29A, 9401 KW  Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en cookiebeleid.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

Ratio Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij centraal verwerken:

‐ voor‐ en achternaam;
‐ geslacht;
‐ geboortedatum;
‐ adresgegevens;
‐ telefoonnummer;
‐ e‐mailadres;
– bankrekening.

Persoonsgegevens die u actief zelf in correspondentie en telefonisch verstrekt, worden decentraal op dossierniveau verwerkt (opgeslagen), voor zover relevant voor het verhaal van uw letselschade.

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens en voorts niet uw BSN.

Via het contactformulier op de website worden uitsluitend enkele gegevens gevraagd teneinde met u in contact te kunnen komen, conform uw verzoek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens gebruiken

Ratio Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens met het doel tot afwikkeling van uw letselschade te komen. Deze kunnen omvatten:

Ratio Letselschade verwerkt voorts privacygevoelige informatie met het doel tot afwikkeling van uw letselschade te komen. Deze kunnen omvatten:

1. Gegevens betreffende uw persoonlijke omstandigheden. Dit betreft informatie welke u zelf verbaal of schriftelijk beschikbaar stelt.

2. Uw medisch dossier, voor zover relevant voor de vaststelling van de aard en de ernst van het door u opgelopen letsel. Het medisch dossier wordt opgevraagd bij uw huisarts, behandelend specialisten of paramedici, teneinde dit aan onze medisch adviseur(s) te kunnen voorleggen, mits u hiervoor middels een medische machtiging voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.

3. Financiële informatie, welke is benodigd voor de vaststelling van de daaruit voortvloeiende schade.
Deze informatie omvat o.a. loonstroken, belastingaangiften en evt. jaarrekeningen. E.e.a. wordt door u zelf aan ons gezonden, dan wel opgevraagd voor zover nodig en enkel na uw schriftelijke instemming.

U bent uiteraard niet verplicht de informatie als vermeld beschikbaar te (laten) stellen. Dit heeft in dat geval wel consequenties voor de mogelijkheid tot verhaal van uw schade op een aansprakelijke partij.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ratio Letselschade doet niet aan klantprofilering en neemt op geen enkele wijze besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ratio Letselschade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ratio Letselschade deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Het betreft dataverwerking en medische en/of arbeidskundige advisering.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ratio Letselschade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Ratio Letselschade uw persoonsgegevens aan andere derden, nl. verzekeringmaatschappijen, die deze gegevens verwerken voor eigen doeleinden. Daarvoor dragen wij geen verantwoordelijkheid en met verzekeraars sluiten wij dan ook geen verwerkersovereenkomsten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ratio Letselschade gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ratio Letselschade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ratioletselschade.nl. Alvorens daartoe over te gaan behouden wij ons het recht voor met zekerheid vast te stellen dat het verzoek door u is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ratio Letselschade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ratio Letselschade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact op of per mail via info@ratioletselschade.nl.
Ratio Letselschade heeft, naast de fysieke kantoorbeveiliging, de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

‐ Versleutelde opslag middels uitsluitend AVG‐compliant clouddiensten;
‐ Encryptie van datatransport;
‐ Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
‐ TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Contactgegevens:

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op:

Stationsstraat 29A
9401 KW Assen
Telefoon +31 (0)592 501064
E-mail: info@ratioletselschade.nl

 

Vragen?

Heb je letselschade opgelopen en zit je met vragen? Laat ons de onzekerheden voor uw wegnemen. Wij weten wat er gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat je zelf op juridisch en financieel gebied geen zorgen hoeft te maken.

Laat jouw contactgegevens achter via het formulier voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Wij werken landelijk en helpen je graag, waar je ook woont!

Meld je schade binnen 1 minuut!

Meld je schade binnen 1 minuut!

Vestigingen
Stationsstraat 29a
9401 KW Assen

Vlijtseweg 188
7317 AL Apeldoorn

Postbus 131
9400 AC Assen

Blijf op de hoogte!

Volg ons ook hier:

Nationaal Keurmerk Letselschade